Japanese Wild FlowersAmaranthaceae


Achyranthes fauriei Achyranthes fauriei
forma rotundifolia
Achyranthes
japonica
Achyranthes japonica
var. hachijoensis
Achyranthes
longifolia


Alternanthera
philoxeroides
Amaranthus
hybridus
Amaranthus viridis Celosia argentea Philoxerus wrightiiLast updated : 28 September 2008